sächlich
neutre genre grammatical
neuter
neutro género gramatical
ass dat Wuert männlech oder sächlech ? 1