Saisonsaarbechter
Saisonarbeiter
travailleur saisonnier
seasonal worker
trabalhador sazonal
an der Hotellerie gi vill Saisonsaarbechter beschäftegt