Säiten
Säite
Saite
corde d'un instrument
string of an instrument
corda de um instrumento
ech misst d' Säite 1 vu menger Gittar ersetzen
EGS vun elo u ginn aner Säiten opgezunn vun elo u gëtt derfir gesuergt, datt d' Reegelen 1 agehale ginn