seitdem seit
depuis que
ever since from the time that
desde que
meng Schwëster huet Geldsuergen, säitdeem se hir Aarbechtsplaz verluer huet
säit
zanter (datt)
säitdeem
säit
zanter (datt)
zanterhier