seitlich
latéral latéralement, sur le(s) côté(s)
side laterally, at the side
lateral que se situa ao lado lateralmente, do(s) lado(s)
déi säitlech Entrée ass fir d' Mataarbechter 1 reservéiert
dee schmuele Pad ass säitlech duerch e Gelänner geséchert