Sakgaassen
Sakgaasse
Sackgasse
cul-de-sac impasse
cul-de-sac dead end
beco sem saída impasse
hei si mer an enger Sakgaass , 1 mir mussen d' Kéier 1 maachen