Sakristeien
Sakristeie
Sakristei
sacristie
sacristy vestry
sacristia
an der Sakristei hänken d' Massgewänner 1 an engem Schaf