Salariéeën
Salariéeë
Arbeitnehmerin
salariée
assalariada
eng laangjäreg Salariée vun der Firma huet sech mat Succès fir besser Aarbechtskonditiounen agesat