Salle-d'attenten
Wartezimmer
salle d'attente
waiting room
sala de espera
setzt Iech nach ee Moment an d' Salle d'attente 1 , 1 d' Doktesch 1 kënnt gläich!
Wartesall
Salle d'attente
Wartesall