Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Nominativ
1
sämtliche
tous (les) toutes (les)
all (the)
todos (os) todas (as)
sämtlech kierchlech a weltlech Autoritéiten hunn un de Feierlechkeeten deelgeholl
all
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Akkusativ
2
sämtliche
tous (les) toutes (les)
all (the)
todos (os) todas (as)
ech hu sämtlech Feeler am Text rout ënnerstrach
all
1
sämtlech
all
2
sämtlech
all