1
sandig Sand enthaltend
sableux sablonneux
sandy
arenoso que tem areia
d' Muerte 1 ginn am beschten, wann de Buedem sandeg ass
2
sandig wie Sand
sablé
shortbread
areado friável como areia
ech hunn net gär sandeg Kichelcher