kee Pluriel
Sauerkraut
choucroute
sauerkraut
chucrute
op der Kiermes iessen ech gär e Bréitche mat Sauerkraut an engem Wirschtchen
Mous
Sauermous
Sauerkraut
Mous
Sauermous