kee Pluriel
Sauerkraut
choucroute
sauerkraut
chucrute
ech hu mer eng Héiss mat Sauermous bestallt
Mous
Sauerkraut
Sauermous
Mous
Sauerkraut