Sauställ
FAM
PEJ
Saustall unordentlicher, schmutziger Raum
foutoir bordel
pigsty messy room
pocilga chafurda
raum deng Kummer, dat ass jo dee rengste Saustall ! 1