Sazkonstruktiounen
Sazkonstruktioune
Satzbau Satzkonstruktion
syntaxe
syntax
sintaxe construção das frases
am Exame mussen d' Studenten 1 ënner anerem Sazkonstruktiounen analyséieren
Sazbau
Syntax
Sazkonstruktioun
Sazbau
Syntax