Scampien
Scampie
Scampi
scampi
scampi
lagostim camarão
de Kach huet d' Scampien 1 an den Deeg gezappt a frittéiert