Scanneren
Scannere
1
Scanner zum Einlesen, zum Speichern
scanner de textes, d'images
scanner for digital reproduction
scanner de textos, de imagens
vill Printere sinn zugläich Scanneren
ass de Scanner un de Computer ugeschloss?
wann e Barcode schlecht opgepecht ass, kann de Scanner en net liesen
2
Scanner zur Untersuchung, zur Kontrolle
scanner de contrôle, de détection
scanner for detection, for examination
scanner de controlo, de deteção
d' Douanieren 1 hunn d' Palett 1 mat engem Scanner ënnersicht
net all Spidol huet e Scanner
um Flughafe ginn d' Wallissen 1 duerch e Scanner
d' Patientin 1 krut e Scanner gemaach d' Patientin 1 ass mam Scanner ënnersicht ginn