Schächt
Schacht
puits cage gaine espace vertical
shaft well
poço caixa espaço vertical
de Lift ass am Schacht hänke bliwwen
d' Aarbechter 1 sinn duerch de Schacht geklommen, fir d' Leitungen 1 ze flécken