Schäffen
Schäffe
Beigeordnete(r) des Bürgermeisters
échevin adjoint au maire
alderman deputy mayor
vereador
de responsabele Schäffen huet sech de Chantier vun der neier Schoul ugekuckt