Schäffen
Schäffe
Beigeordnete des Bürgermeisters
échevine adjointe au maire
vereadora
d' Schäffen 1 , 1 déi fir d' Mobilitéit 1 an der Gemeng zoustänneg ass, setzt sech staark fir nei Vëlospisten an