Schäfferéit
1
Kollegium des Bürgermeisters und seiner Beigeordneten Gremium
collège échevinal
mayoral council mayor and aldermen
colégio do burgomestre e vereadores
am Schäfferot gëtt de Budget vun der Gemeng opgestallt
2
Kollegium des Bürgermeisters und seiner Beigeordneten Sitzung
(séance du) collège échevinal
mayoral council meeting
sessão do colégio do burgomestre e vereadores
an eiser Gemeng ass all Mëttwoch Mëtteg Schäfferot