hunn
geschass
intransitiv
1
FAM
scheißen
chier
to shit
cagar
elo huet schonn erëm e Vull op mäin Auto geschass ! 1
so, huppt do net een hanner der Heck ze schäissen ? 1
ech mengen, du hues an de Kapp geschass (kritt)! ech mengen, du bass verréckt!
ech loosse mir vu kengem op d' Nues 1 schäissen ! 1 ech loosse mir vu kengem eppes gefalen
hien deet eis dacks schäissen hie mécht eis dacks ganz rosen
ech schäissen op deng Hëllef! vun dir wëll ech keng Hëllef
transitiv
2
FAM
et geschass hu bei
es verdorben haben mit
s'être mis mal avec s'être mis à dos avoir définitivement perdu les faveurs de
to have fallen out with to have fallen into disfavour with
ter-se posto de mal com
ech fäerten, bei deem hu mer et geschass ! 1
3
FAM
geschass sinn
im Arsch sein im Eimer sein
être foutu être irrémédiablement compromis
to be fucked up
estar lixado estar irremediavelmente perdido
elo ass alles geschass ! 1