Schäissmécken
Schäissmécke
Schmeißfliege
mouche bleue mouche à viande
blowfly bluebottle
varejeira
et ass eekeleg, wann d' Schäissmécken 1 um Iesse sëtzen
Fleeschméck
Schäissméck
Fleeschméck