Schallotten
Schallotte
Schalotte
échalote
shallot
chalota
schneit nach eng Schallott an d' Vinaigrette! 1
Ënnen a Schallotte ginn am Mäerz oder am Abrëll gesat