Schaltkreesser
Schaltkreis
circuit (électrique)
(electrical) circuit
circuito (elétrico)
den Techniker huet déi verschidde Schaltkreesser vun der Anlag genee kontrolléiert