1
Schanken
Schanke
Knochen Teil des Skeletts
os du squelette
bone part of the skeleton
osso do esqueleto
wann hie sech béckt, da kraache seng Schanken
op der Rëntge gëtt däitlech, datt d' Schank 1 op dräi Plaze gebrach ass
dem Noper säin Hond huet eng Schank an eisem Gaart ausgebuddelt
de Metzler huet mer beim Brot e puer Schanke matginn
EGS vum ville Schëppe spieren ech all Schank am Leif ech hu wéi vum ville Schëppen
EGS hien ass nëmmen Haut a Schank EGS hie fält bal vun de Schanken hien ass ganz gouereg
EGS déi al Schanke wëllen net méi esou richteg am Alter ass een net méi esou gelenkeg
EGS dat Jiipse geet engem duerch Muerch a Schank dat Jiipsen deet engem wéi an den Oueren
EGS déi Keelt geet engem duerch Muerch a Schank déi Keelt spiert een um ganze Kierper
EGS déi schrecklech Nouvelle ass mir duerch Muerch a Schank gaangen déi schrecklech Nouvelle huet mech déif ergraff
EGS gruef dach net ëmmer déi al Schanken aus! schwätz dach net ëmmer erëm vun deenen ale Geschichten!
2
kee Pluriel
Knochen Horn Material
os corne matière
bone horn material
osso corno matéria
fréier waren déi meescht Brëller aus Schank