Schäpp
Schuppen Lagerschuppen
remise abri (fermé) débarras
shed
barracão barraca
d' Kanner 1 hunn heemlech eng am Schapp gedämpt
mäi Papp ass amgaang, d' Holz 1 am Schapp ze tässelen