hunn
geschappt
transitiv
1
schaben Gemüse
racler gratter des légumes, pour les nettoyer
to scrape vegetables
raspar legumes, para os limpar
déi nei Grompere soll een net schielen, mee schappen
2
schaben loslösen
racler gratter pour enlever, pour détacher
raspar para retirar, para descolar
mat der Holzspachtel kritt een de Kéis gutt aus de Raclettespännercher geschappt