Scheeken
Scheeke
1
Hülse bei Pflanzen
cosse de graine
pod seed case
vagem casca
d' Scheeke 1 vun den Ierbesse gehéieren op de Kompost
2
Etui Scheide
étui gaine
case container
estojo bainha
den Optiker huet mer eng Scheek fir mäi Brëll bäiginn
looss deen Dolch do elo emol léiwer an der Scheek ! 1
Etui
2
Scheek
Etui