scheinbar
en apparence
seemingly apparently
aparentemente
hie gëtt ëmmer scheinbar no, an da mécht en awer, wéi e wëllt