hunn
schéigeriet
transitiv
schönreden
enjoliver édulcorer un sujet
to play down to gloss over
embelezar atenuar um assunto
an der Politik gi vill Problemer schéigeriet