Schéissbuden
Schéissbude
Schießbude
stand de tir attraction foraine
shooting gallery at a fair
barraca de tiro
dee Petzi vun der Schéissbud ass mech eng deier ginn!