Schellen
Schelle
Schelle Schlauchschelle
collier de serrage
clip clamp hose clip, hose clamp
braçadeira de mangueira
de Gäertner huet de Schlauch mat enger Schell um Krunn fixéiert