Schellemen
Schelleme
VEREELZT
Schalk
espiègle
rascal scamp
traquinas
dee Schellem mécht sech e Spaass draus, aner Leit nozemaachen
Schallek
VEREELZT
Schellem
Schallek