Schellinten
Schellinte
Bucephala clangula
Schellente
garrot à œil d'or
common goldeneye
pato-olho-d'ouro
wéi laang bréien d' Schellinten 1 ? 1