Schierbelen
Schierbele
1
Scherbe
tesson éclat (de verre)
shard
caco (de vidro)
pass op, datt s de net buerbes an eng Schierbel trëppels!
bei den Ausgruewunge sinn d' Archeologen 1 op interessant Schierbele gestouss
EGS Schierbele brénge Gléck seet een als Trouscht, wann een aus Versinn e Géigestand brécht situation
2
EGS
Schädel Kopf
caboche tête
bonce
caco cabeça
wat hunn ech d' Schierbel 1 wéi!
ech froe mech wierklech, wat an denger Schierbel virgeet!
deen Hännes huet näischt an der Schierbel deen Hännes ass net intelligent
Bëlz
Bier
Bomm
Kapp
Klatz
2
EGS
Schierbel
Bëlz
Bier
Bomm
Kapp
Klatz