Schiethaisercher
(offene) Gartenlaube
abri de jardin tonnelle
caramanchão
nom Iessen zitt de Pätter sech a säi Schiethaischen zeréck, fir en Tëmpchen ze halen