schief schräg
penché incliné de travers
leaning askew
torto inclinado enviesado
dee schife Luuchtepotto, deen den Automobilist ze pake krut, muss ersat ginn
ech verdroen net, wann e Bild schif hänkt
EGS ech fäerten, dat geet schif aus ech fäerten, dat geet net gutt aus
EGS firwat kucks du mech esou schif ? 1 firwat kucks du mech esou béis?
EGS meng Mamm huet déi Remark ganz schif opgeholl meng Mamm huet déi Remark ganz schlecht opgeholl
queesch