Schilddrüsen
Schilddrüse
Schilddrüse
(glande) thyroïde
thyroid
tiroide
ech muss mat der Schilddrüs operéiert ginn
e Krapp kann e Symptom si fir eng Ënnerfunktioun vun der Schilddrüs