Schläichen
Schläiche
Schlitterbahn
glissoire de glace
slide on ice, on snow
escorregadouro
trotz der Keelt hunn d' Kanner 1 sech stonnelaang op der Schläich ameséiert
Glëtsch
Rëtsch
Schlidder
Schläich
Glëtsch
Rëtsch
Schlidder