Schläifsteng
1
Schleifscheibe Schleifrad
meule à aiguiser
grindstone
rebolo para afiar
ech mengen, ech misst meng Aaxt emol op de Schläifsteen huelen
EGS du sëtz do ewéi d' Kaz 1 um Schläifsteen du méchs e Bockel beim Sëtzen
2
Wetzstein
pierre à aiguiser
whetstone
pedra de afiar
wa mäi Papp mat der Séissel schafft, huet en ëmmer e Schläifsteen bei sech