Schläimhait
Schleimhaut
muqueuse
mucous membrane
mucosa
déi vill Medikamenter hu meng Schläimhaut am Mond staark ugegraff