schlecht nur schwer
mal difficilement
with difficulty hardly
mal dificilmente
mat där renger Nol kënns de schlecht duerch dat déckt Lieder
ech ka mech schlecht an deng schwiereg Situatioun eraversetzen
wann dir mech esou léif frot, kann ech schlecht nee soen
iwwel
iwwelzeg