Schlichtungen
Schlichtunge
Schlichtung eines Streits
médiation conciliation
settlement
mediação conciliação
wann et an deem Sträit net zu enger Schlichtung kënnt, da gi mer op d' Geriicht 1