Schlidderen
Schliddere
Schlitterbahn
glissoire
slide on ice, on snow
escorregadouro
trotz der Keelt hunn d' Kanner 1 sech stonnelaang op der Schlidder ameséiert
Glëtsch
Rëtsch
Schläich
Schlidder
Glëtsch
Rëtsch
Schläich