Schloen
Schloe
Vorschlaghammer
masse outil
sledgehammer
marreta
de Bauer huet de Poul mat der Schlo agehaen