Schloflidder
Schlaflied
berceuse chanson
lullaby
canção de embalar
fir de Puppelchen ze berouegen, huet de Papp em e Schloflidd gesongen