Schluchten
Schluchte
Schlucht
ravin gorge vallée étroite
gorge
ravina barranco
e schmuele Pad féiert bis erof an d' Schlucht 1
duerch d' Schlucht 1 leeft eng kleng Baach