Schliet
Schauer Regen
averse ondée
shower downpour
aguaceiro chuvada
no deem Schluet ware mer naass bis op d' Schanken 1
EGS dee Schluet do geet bei d' Gromperen! 1 dat do ass e gehéierege Schluet
Schauer
Schluet
Schauer