Schlutercher
EGS
Plörre Muckefuck Blümchenkaffee
jus de chaussettes lavasse
gnat's piss dishwater
água de castanhas cafedório
dee Schlutchen ass net ze drénken!
Eileseech
Muckefuck
Spullwaasser
EGS
Schlutchen
Eileseech
Muckefuck
Spullwaasser